Πηγές – Βιβλιογραφία

Στο τέλος του κειμένου παρατίθενται οι πηγές, όταν υπάρχουν, και ακολουθεί η βιβλιογραφία. Ο τίτλος είναι Πηγές – Βιβλιογραφία (Times New Roman 12+bold, στοίχιση στο κέντρο). Στις πηγές και τη βιβλιογραφία περιλαμβάνονται μόνο τα έργα για τα οποία υπάρχει αναφορά στο κείμενο.

Στις πηγές παρατίθενται τα κείμενα – πληροφορίες από αρχεία, πρακτικά συνεδριάσεων, νόμους, διατάγματα, εγκυκλίους καταστατικά κ.λπ., καθώς και πληροφορίες από ηλεκτρονικές πηγές. Παρουσιάζονται σύμφωνα με το παράδειγμα που δίνεται παρακάτω (προσοχή στη διάταξή τους) και σε κάθε κατηγορία παρατίθενται κατά αλφαβητική ή/και χρονολογική σειρά με διάστημα 1,5.

Οι βιβλιογραφικές αναφορές συντάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρθηκαν σχετικά στις παραπομπές,  δηλαδή το APA. Προηγούνται οι ελληνόγλωσσες αναφορές με την ένδειξη Ελληνόγλωσση και μετά από δύο κενά οι ξενόγλωσσες με την ένδειξη Ξενόγλωσση . Παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά (επώνυμο συγγραφέα κ.λπ.) και για τις περιπτώσεις περισσοτέρων της μίας εργασιών από τον ίδιο συγγραφέα κατά χρονολογική σειρά σε διάστημα 1,5. Οι βιβλιογραφικές αναφορές συντάσσονται σε προεξοχή 1,27 εκ.

Προσοχή: Κείμενα που παρουσιάζονται στη Wikipedia δεν συνιστούν κατ’ ανάγκην επιστημονικές αναφορές.

Οι τίτλοι των κατηγοριών των πηγών γράφονται σε πεζά (Times New Roman 12+bold) και με 1,5 διάστημα. Οι Πηγές-Βιβλιογραφία συντάσσονται σύμφωνα με το παράδειγμα-υπόδειγμα που παρατίθεται:

Παράδειγμα – Υπόδειγμα

Πηγές – Βιβλιογραφία [Times New Roman 12+bold, στοίχιση στο κέντρο, διάστημα 1,5]

 

Πηγές [Times New Roman 12+bold, στοίχιση αριστερά, διάστημα 1,5]

Α΄ Αρχεία [κατηγορία Αρχεία, διάστημα 1,5]

Αρχείο Δραματικής Σχολής Εθνικού Θεάτρου

Αρχεία εγγράφων σχολικών ετών 1957-58 έως 1960-61

Εκθέσεις Πεπραγμένων 1957-58, 1958-59,1959-60,1971-72

Μαθητολόγια (1930 –  )

Πρακτικά συνεδριάσεων συμβουλίου καθηγητών 1930-2007

Πρακτικά συσκέψεων καθηγητών Υποκριτικής 1957-1958

Στατιστικά δελτία 1957-73

Φάκελοι (1972-1978 )

 

Γενικά Αρχεία του Κράτους

Αρχείο Γ. Βλαχογιάννη, κυτίο Δ.10 (θεατρικά), 47

Τα Κατάλοιπα Ιωάννη Δαμβέργη, ΙΙΙ. Αρχείο Κεντρικής Επιτροπής 100ετηρίδος της Εθνικής Παλιγγενεσίας, (1918-1937), Φάκελοι 24-38

Μικρές Συλλογές ΓΑΚ Κ 301 Φάκελοι 27, 47,70

 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Αρχείο Άγγελου Τερζάκη ενότητα VΙΙΙ: Επαγγελματικές Δραστηριότητες , Φάκελος 25, υποφάκελος 1

 

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης

Αρχείο Θεοδώρου Συναδινού

Φάκελος 2.1, υποφάκελος Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου, Αλληλογραφία 1924-1942

Φάκελος 2.1 υποφάκελος Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου,  Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός (1924-1928)

Φάκελος 2.4 Υπηρεσιακή αλληλογραφία 1931-1946

Φάκελος.2.5, υποφάκελος.1, Επαγγελματικές Δραστηριότητες

Αρχείο Πέλου και Αλέκας Κατσέλη

Αρχείο Ωδείου Αθηνών

Αρχείο Σοφιανού Μιχαήλ

 

Παράδειγμα βιβλιογραφικής αναφοράς σε αρχεία:

ΣΚΔΣΕΘ/Συνεδρίαση 32/18.3.1938/ΑΔΣΕΘ

ΤΕΒΘ/Συνεδρίαση 17/10.12.1938/Αρχείο Άγγελου Τερζάκη /VIII/25/1

Β΄ Νόμοι

Ποινικός Νόμος 18/30 Δεκεμβρίου 1833

Γ΄ Ιστοσελίδες (μόνο για γενικές πληροφορίες)

Πληροφορίες για την έρευνα διατροφής του 1948 στην Κρήτη και τη μεσογειακή δίαιτα: http://www.orst.edu/dept/lpi/f-w00/mediterr.htm (πρόσβαση στις 5/3/1990).

Βιβλιογραφία [Times New Roman 12+bold, στοίχιση αριστερά όταν υπάρχουν πηγές αλλιώς στο κέντρο, διάστημα 1,5]

  Γενικοί κανόνες και παραδείγματα σύνταξης της βιβλιογραφίας
Βιβλίο Επίθετο συγγραφέα, Αρχικό γράμμα του ονόματος (έτος). Τίτλος του έργου. Τόπος: Εκδότης.
Ένας  συγγραφέας Κορασίδου, Μ. (1995). Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα. Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας-Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
Δύο συγγραφείς Βεργίδης Δ., & Πρόκου Ε. (2005). Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων: Στοιχεία κοινωνικο-οικονομικής λειτουργίας και θεσμικού πλαισίου. Πάτρα: ΕΑΠ.
Περισσότεροι από δύο συγγραφείς Καράγιωργας, Σ., Κασιμάτη, Κ., & Πανταζίδης, Ν. (1988). Έρευνα για τη σύνθεση και την κατανομή του εισοδήματος στην Ελλάδα. Αθήνα: ΕΚΚΕ.
Επιμέλεια Πρόκου, Ε. (επιμ.) (2011). Κοινωνικές διαστάσεις των πολιτικών στην ανώτατη εκπαίδευση: Συγκριτική και διεθνής προσέγγιση. Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής –  Διόνικος.
Ηλεκτρονικό βιβλίο Στάμου, Γ. (2015). Αναπαράσταση οντολογικής γνώσης και συλλογιστική [ηλεκτρονικό βιβλίο] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.  Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4226
Μεταφρασμένο βιβλίο Επίθετο συγγραφέα, Α. (έτος). Τίτλος του έργου (επιμ. μτφρ. Α. Επίθετο). Τόπος: Εκδότης. (Το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε το έτος).
  Diamond, I., & Jefferies, J. (2006). Αρχίζοντας τη στατιστική: Μια εισαγωγή για τους κοινωνικούς επιστήμονες (μτφρ. και επιμ. Μαρία Συμεωνάκη). Αθήνα: Παπαζήσης. (Το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε το 2000).
Κεφάλαιο σε βιβλίο Επίθετο συγγραφέα, Α. (έτος). Τίτλος του κεφαλαίου. Στο Α. επίθετο (επιμ.), Τίτλος του έργου (σ. 45-50). Τόπος: Εκδότης.
Πρόκου, Ε. (2011). Πολιτικές διά βίου εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Προς την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. Στο Α. Μωϋσίδης & Δ. Παπαδοπούλου (επιμ.), Η κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα: Εργασία, εκπαίδευση, κοινωνική προστασία (σ. 161-182). Αθήνα: Κριτική.
Παπαστράτης, Π. (1992). Η εκκαθάριση των δημοσίων υπηρεσιών στην Ελλάδα τις παραμονές του εμφυλίου πολέμου. Στο L. Baerentzen κ.ά. (επιμ.), Μελέτες για τον εμφύλιο πόλεμο, 1945-1949 (σ. 47-66). Αθήνα: Ολκός.
Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό Επίθετο συγγραφέα, Α.,  Επίθετο συγγραφέα, Β.,  & Επίθετο συγγραφέα, Γ.,  (έτος). Τίτλος του άρθρου. Τίτλος του Περιοδικού, 2, 5-6
Πολίτης, Α. (1989). Υποσημειώσεις και παραπομπές. Μνήμων, 12, 172-183.
Πρόκου, Ε. (2014). Ανάλυση και ερμηνεία των πολιτικών που προωθεί ο νόμος 3879/2010 υπό τον τίτλο “Ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και λοιπές διατάξεις”. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 31, 8-17.
Από 1 έως 7 συγγραφείς (Με DOI όπου είναι διαθέσιμο) Αθανασίου, Α., & Τσιμουρής Γ. (2013). Χαρτογραφώντας τη βιοπολιτική των συνόρων: Σώματα, τόποι, απεδαφοποιήσεις. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 140, 1-36. doi: 10.12681/grsr.54
Άρθρο με πάνω από 7 συγγραφείς Rickels, D., Brewer, W., Councill, K., Fredrickson, W., Hairston, M., Perry, D., … Schmidt, M. (2013). Career influences of music education audition candidates. Journal of Research in Music Education, 61, 115-134.
Δύο δημοσιεύσεις ενός συγγραφέα Γκαζή, Α. (1999α). Από τις μούσες στο μουσείο. Η ιστορία ενός θεσμού δια μέσου των αιώνων. Αρχαιολογία και Τέχνες, 70, 39-46.
το ίδιο έτος Γκαζή, Α. (1999β). Η έκθεση των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα (1829-1909). Ιδεολογικές αφετηρίες – Πρακτικές προσεγγίσεις. Αρχαιολογία και Τέχνες, 73, 45-53.
Δημοσιεύσεις χωρίς αναφορά σε όνομα συγγραφέα ή έτος ή εκδότη Χρησιμοποιείται το Ανώνυμος για δημοσιεύσεις χωρίς αναφορά στο όνομα του συγγραφέα.  Όταν δεν υπάρχει αναφορά στο έτος της δημοσίευσης ή στον εκδότη χρησιμοποιούνται (χ.χ.) και χ.έ., αντίστοιχα.
   Ανώνυμος (1921). Η ακρίβεια του βίου εν Ελλάδι κατά τον γενικόν και εργατικόν τιμάριθμον. Πλούτος, 21, 5.
Τεχνικές ή ερευνητικές εκθέσεις Επίθετο συγγραφέα, Α. (έτος). Τίτλος της έκθεσης (Έκθεση 234). Τόπος: Εκδότης.
  Δρούζας, Π., Κωστόπουλος, Γ., & Πιντέλας, Π. (2014). Μια σύνοψη για την επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών αντικειμένων και την εκτίμηση κόστους (Έκθεση TR14-01). Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πάτρας. Ανακτήθηκε από: http://hdl.handle.net/10889/6839
Παρουσιάσεις σε συνέδρια και συμπόσια Επίθετο συγγραφέα, Α., Επίθετο συγγραφέα, Β., & Επίθετο συγγραφέα, Γ. (Έτος, μήνας). Τίτλος της παρουσίασης ή του πόστερ. Όνομα του οργανισμού διενέργειας του συνεδρίου, Τόπος, ημερομηνία διεξαγωγής.
  Πρόκου, Ε. (2008). Από την ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών στις πολιτικές διασφάλισης της ποιότητας και τις τάσεις ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης.  Ανακοίνωση στο 3ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής. Αθήνα, Οκτώβριος, 24-25.
  Campbell, L. (2009). Recollection: Integrating data through access. Paper presented at the 13th European Conference, ECDL. Corfu, Greece, September, 27 – October, 2.
Διδακτορικές διατριβές ή διπλωματικές εργασίες Συγγραφέας, Α. (έτος). Τίτλος της διδακτορικής διατριβής ή της διπλωματικής εργασίας (Διδακτορική διατριβή ή διπλωματική εργασία). Όνομα του Πανεπιστημίου, Τόπος.
  Νικολαΐδου, Α. (2012). Πόλη και κινηματογραφική μορφή: Οι ταινίες πόλης του ελληνικού κινηματογράφου, 1994-2004 (Διδακτορική διατριβή). Αθήνα: Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ανακτήθηκε από: http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=search&

type=0&scope=0&page=1

Τάκου, Ε. (2006). Η έννοια του ρητορικού ήθους στην ανάλυση του λόγου: Το παράδειγμα του φιλοσοφικού κειμένου (Διπλωματική εργασία). Αθήνα:  Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ανακτήθηκε από: http://pandemos.panteion.gr/index.php?lang=el&op=

record&type=cid:9&page=5&pid=iid:297

Οπτικοακουστικά μέσα Επίθετο παραγωγού, Α. (Παραγωγός), & Επίθετο σκηνοθέτη, Β. (Σκηνοθέτης). (Έτος). Τίτλος της ταινίας (Ταινία). Χώρα: Στούντιο.
  Αγγελόπουλος, Θ. (Σκηνοθέτης). (1975). Ο Θίασος [Κινηματογραφική ταινία]. Ελλάδα: New Star.
Άρθρα εφημερίδων Επίθετο συγγραφέα, Α. (Έτος, Μήνας Ημερομηνία). Τίτλος του άρθρου. Τίτλος της Εφημερίδας, σ. χχχ.
  Ασδραχάς, Σπ. (2009, Ιούλιος 5). Η ιστοριογραφική πρόσληψη των αστών. Η Καθημερινή, σ. 12.
Αδημοσίευτα έργα Επίθετο συγγραφέα, Α. (Έτος). Τίτλος εργασίας. Αδημοσίευτο κείμενο [ή Κείμενο που έχει υποβληθεί προς δημοσίευση ή Κείμενο υπό προετοιμασία].
  Raj, D. (n.d.). Sampling theory: Outlines of an intermediate course in the design and execution of sample surveys. Unpublished manuscript.

Για τον τρόπο σύνταξης της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας βλέπε τις αναλυτικές προδιαγραφές στο:

American Psychological Association (2010). Publication manual of the American    Psychological Association (6th edition). Washington, DC: APA.

Επίσης, σχετικές οδηγίες παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου: http://libguides.cut.ac.cy/etds

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα παρουσίασης της βιβλιογραφίας:

 

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Αγγελόπουλος, Θ. (Σκηνοθέτης). (1975). Ο Θίασος [Κινηματογραφική ταινία]. Ελλάδα: New Star.

Αθανασίου, Α., & Τσιμουρής Γ. (2013). Χαρτογραφώντας τη βιοπολιτική των συνόρων: Σώματα, τόποι, απεδαφοποιήσεις. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 140, 1-36. doi: 10.12681/grsr.54

Ανώνυμος (1921). Η ακρίβεια του βίου εν Ελλάδι κατά τον γενικόν και εργατικόν τιμάριθμον. Πλούτος, 21, 5.

Ασδραχάς, Σπ. (2009, Ιούλιος 5). Η ιστοριογραφική πρόσληψη των αστών. Η Καθημερινή, σ. 12.

Γκαζή, Α. (1999α). Από τις μούσες στο μουσείο. Η ιστορία ενός θεσμού δια μέσου των αιώνων. Αρχαιολογία και Τέχνες, 70, 39-46.

Γκαζή, Α. (1999β). Η έκθεση των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα (1829-1909). Ιδεολογικές αφετηρίες – Πρακτικές προσεγγίσεις. Αρχαιολογία και Τέχνες, 73, 45-53.

Δρούζας, Π., Κωστόπουλος, Γ., & Πιντέλας, Π. (2014). Μια σύνοψη για την επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών αντικειμένων και την εκτίμηση κόστους (Έκθεση TR14-01). Πάτρα: Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής, Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πάτρας. Ανακτήθηκε από: http://hdl.handle.net/10889/6839

Νικολαΐδου, Α. (2012). Πόλη και κινηματογραφική μορφή: Οι ταινίες πόλης του ελληνικού κινηματογράφου, 1994-2004 (Διδακτορική διατριβή). Αθήνα: Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ανακτήθηκε από: http://pandemos.panteion.gr/index.

php?op=search&type=0&scope=0&page=1

Παπαστράτης, Π. (1992). Η εκκαθάριση των δημοσίων υπηρεσιών στην Ελλάδα τις παραμονές του εμφυλίου πολέμου. Στο L. Baerentzen κ.ά. (επιμ.), Μελέτες για τον εμφύλιο πόλεμο, 1945-1949 (σ. 47-66). Αθήνα: Ολκός.

Πρόκου, Ε. (2008). Από την ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών στις πολιτικές διασφάλισης της ποιότητας και τις τάσεις ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης.  Ανακοίνωση στο 3ο διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής. Αθήνα, Οκτώβριος, 24-25.

Πρόκου, Ε. (2014). Ανάλυση και ερμηνεία των πολιτικών που προωθεί ο νόμος 3879/2010 υπό τον τίτλο “Ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και λοιπές διατάξεις”. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 31, 8-17.

Τάκου, Ε. (2006). Η έννοια του ρητορικού ήθους στην ανάλυση του λόγου: Το παράδειγμα του φιλοσοφικού κειμένου (Διπλωματική εργασία). Αθήνα:  Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ανακτήθηκε από: http://pandemos.panteion.gr/index.php?lang

=el&op=record&type=cid:9&page=5&pid=iid:297

 

Ξενόγλωσση

Fishman, R. (n.d.). The rise and fall of suburbia. Ανάκτηση από http://libweb.anglia.ac.uk./E-books.

Indian Statistical Institute (n.d.). The road traversed: A brief history of the Indian Statistical Institute. Ανάκτηση από http://www.isical.ac.in/history.html.

Jowell, R. (1981). How comparative is comparative research? American Behavioral Scientist, 42, 168-177.

Moser, C., & Kalton, G. (1977). Survey methods in social investigation (2nd edition). London: Heineman Educational Books.

Todorov, T. (Ed.) (1965). Théorie de la littérature. Paris: Seuil.

Παραρτήματα

 Γενικά, ένα παράρτημα χρησιμοποιείται για την σύντομη παρουσίαση υλικού, όπως για παράδειγμα, όταν έχει επινοηθεί ένα πρωτότυπο εργαλείο έρευνας το οποίο περιγράφεται μεν στο κείμενο αλλά πρέπει να παρουσιαστεί στην πληρότητά του. Επίσης παρουσιάζονται σε παράρτημα ερευνητικά πρωτόκολλα οποιασδήποτε μορφής που έχει συνθέσει ή τροποποιήσει ο συγγραφέας, άλλα υλικά ή η εκτενής και λεπτομερής περιγραφή τους που χρησιμοποίησε κατά την έρευνα κλπ.

Για την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται να παρουσιαστεί πληροφορία σε πίνακες, ή γραφήματα κλπ. τότε η αρίθμηση των πινάκων ή γραφημάτων γίνεται Α1, Α2, κλπ.