ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

Tο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 16/02/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού υλοποιεί την πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Πάντειου Πανεπιστημίου» και κωδικό ΟΠΣ 5011017 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ).

Η πράξη στοχεύει στην αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών, αλλά και στη δημιουργία νέων δομών για την υποστήριξη και την ενίσχυση των φοιτητών/τριών του Παντείου Πανεπιστημίου που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με απώτερο σκοπό την υποστήριξή τους στην έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν οι εξής δράσεις:

Α. Ενίσχυση της υπηρεσίας προσβάσιμων συγγραμμάτων της Βιβλιοθήκης (εμπλουτισμός της διαθέσιμης συλλογής προσβάσιμων τεκμηρίων και της ψηφιακής βιβλιοθήκης Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών AMELib)

Β. Δημιουργία Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Γ. Υλικοτεχνικές παρεμβάσεις υποστήριξης φοιτητών ΑΜΕΑ (βελτίωση και αναβάθμιση προσβασιμότητας στους χώρους του Πανεπιστημίου).

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (4 άτομα: Βιβλιοθηκονόμο, Πληροφορικό, Ψυχολόγο, Διοικητικό) από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2018 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

http://elke.panteion.gr/index.php/en/elke.panteion.gr/index.php/en/42-available-services/139-edit-jobs